Bestyrelsen

Grundejerforeningen Klintsø

- i det skønne Odsherred

Trekanten

Bestyrelsens arbejde


Foreningens ledelse består af 5 medlemmer.


Bestyrelsen består af formand, næstformand (sekretær), kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år. På lige år vælges 2 og på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år en suppleant.


Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand (sekretær) og kasserer. Genvalg kan finde sted. For at blive valgt til en tillidspost skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet accept. Alle hverv er ulønnede.


Bestyrelsesmøder holdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesmødet indkaldes med 14 dages varsel. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Gyvelen blomstrer på stranden

Bestyrelsen leder den daglige virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen. Sager der ønskes behandlet af bestyrelsen, indgives skriftligt til formanden, og medlemmer har ret til at komme til stede på bestyrelsesmødet og forelægge sin sag.


Reparations- eller vedligeholdelsesarbejder i løbet af regnskabsåret, som bestyrelsen - eller sagkyndig anbefaling - anser for rimelige eller påkrævede, kan udføres, selv om det medfører en overskridelse af det vedtagne budget, dog maksimalt med 15 procent.


Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, der mindst skal bestå af 3 personer, hvoraf mindst én skal være medlem af bestyrelsen.

Kontaktinformationer

Formand

Anders Heick-Poulsen

Fyrrebakkevej 26

Mobil 29 99 07 05


Næstformand (sekretær)

Michael Schmidt Nielsen

Søvang 10

Mobil 25 29 84 47


Kasserer

Birger Jørgensen

Søvang 28

Mobil 20 14 67 47


Bestyrelsesmedlem (dræn)

Mogens Jensen

Søvang 30-32

Mobil 30 68 02 77


Bestyrelsesmedlem (veje)

Jan Lynggaard

Søvang 23

Mobil  21 78 44 44Revisor

Bent Christensen

Søvang 10

Mobil 24 66 10 66


Suppleant

Per Hass Christensen

Søvang 72

Mobil 22 25 81 71


Webmaster

Michael Schmidt Nielsen

Søvang 10

Mobil 25 29 84 47

Formålet

Foreningen er upolitisk. Foreningens formål er at virke som grundejerforening for udstykningen matr.nr. 18 do af Klint by, Højby sogn.


Foreningen varetager medlemmernes interesser såvel udadtil som indadtil, herunder administration samt anlæg og vedligeholdelse af det fælles dræn og øvrige fællesfaciliteter.


Formålet søges opnået gennem bestyrelsens arbejde, dog kan bestyrelsen kun foretage anlæg af fælles dræn og øvrige fællesfaciliteter, såfremt forslag herom forinden er behandlet og vedtaget på en generalforsamling.

Copyright Grundejerforeningen Klintsø © All Rights Reserved